مالیات كدام بخش ها با نرخ صفر حساب می شود؟

مالیات كدام بخش ها با نرخ صفر حساب می شود؟ به گزارش سیب پال ایسنا نوشت: مالیات با نرخ صفر كه از شروع سال 1395 اجرا شده، برای واحدهای تولیدی، خدماتی و سایر مراكزی است كه بیشتر از 50 نفر نیروی كار دارند. بر طبق این مالیات، سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری، دفاتر گردشگری و زیارتی، كارهای تولیدی، معدنی و خدماتی و معادل 100 درصد از درآمد صادرات خدمات، كالاهای غیرنفتی و محصولات كشاورزی و 20 درصد درآمد صادرات مواد خام نیز مشمول مالیات با نرخ صفر می شوند.


مالیات با نرخ صفر روشی است كه مؤدیان مشمول آن مكلف به تسلیم اظهارنامه دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری برای درآمدهای خود به ترتیب تعیین شده در این قانون و در موارد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی كشور هستند و سازمان مذكور نیز مكلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان برمبنای مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است كه بعد از تعیین درآمد، مالیات مؤدیان با نرخ صفر محاسبه می شود. مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی، خدماتی و سایر مراكزی است كه دارای بیشتر از ۵۰ نفر نیروی كار شاغل باشند و چنانچه در دوره معافیت نسبت به سال قبل نیروی كار شاغل خودرا حداقل ۵۰ درصد بالا برند، به ازای هر سال افزایش كاركنان، یك ساله اضافه می شود. لازم به ذكر است كه تعداد نیروی كار و افزایش اشتغال نیروی كار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارك مربوط به لیست بیمه تامین اجتماعی كاركنان محقق می شود. در صورت كاهش نیروی كار از حداقل افزایش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالیاتی این بند بهره برده باشند، مالیات در سال كاهش، مطالبه و وصول می شود. گفتنی است؛ دراین زمینه افرادی كه بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند، كاهش مالیاتی برای واحد تولیدی درنظر گرفته نمی شوند. درآمد ابرازی ناشی از كارهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی از تاریخ اجرای این ماده از جانب وزارتخانه های مربوطه كه برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود. همین طور درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتی گردشگری اشخاص ذكر شده كه از تاریخ مذكور از جانب مراجع قانونی مربوطه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود؛ از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود. افزایش دوره برخورداری واحدهای اقتصادی از مالیات با نرخ صفر در مناطق ویژه اقتصادی و كمتر توسعه یافته به مدت ۲ و ۳ سال البته دوره برخورداری از مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذكور واقع در شهرك های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی، به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد. لازم به ذكر است كه بمنظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در این واحدها، علاوه بر دوره پشتیبانی از طریق مالیات با نرخ صفر، سرمایه گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرند: در مناطق كمتر توسعه یافته، مالیات سال های پس از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد تولیدی به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و پس از آن مالیات منطقه با نرخ های مقرر در این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. علاوه بر این، در سایر مناطق ۵۰ درصد مالیات سال های پس از دوره محاسبه مالیات مذكور با نرخ صفر و ۵۰ درصد باقی مانده كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و پس از آن، ۱۰۰ درصد مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. همچنین، اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده كه پیش از این اصلاحیه تاسیس شده اند، در صورت سرمایه گذاری مجرد، از مشوق این ماده می توانند استفاده كنند. البته هرگونه سرمایه گذاری كه با مجوز مراجع قانونی ذی ربط بمنظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذكور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حكم این بند می شوند. لازم به ذكر است كه استثنای زمین در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی صلاح، جاری نمی گردد. همچنین، در صورت كاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه بهره برده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود. نرخ صفر مالیاتی و مشوق های این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ كیلومتری مركز استان تهران، ۵۰ كیلومتری استان اصفهان و ۳۰ كیلومتری مراكز سایر استانها و شهرداری های دارای بیشتر از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت بر طبق آخرین سرشماری نفوس و مسكن می شود و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می شوند. همین طور مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در كلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرك های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرك های مستقر در شعاع ۱۲۰ كیلومتری مراكز استان تهران، با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی این ماده برخوردار می شوند.
مشمولیت ۱۰۰ درصدی درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی در مالیات با نرخ صفر گفتنی است كه معادل ۱۰۰ درصد از درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط كه از محل جذب گردشگری خارجی یا اعزام به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشند؛ با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می شوند. علاوه بر این، مالیات با نرخ صفر شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای كتمان شده هستند و این حكم در مورد كلیه احكام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذكر است كه كلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی از شروع سال ۱۳۹۵ اجرا می شود و با بررسی مطالب این ماده ملاحظه می شود كه قانون گذار در پشتیبانی از واحدهای تولیدی و خدماتی، تسهیلات و امتیازات ویژه ای را درنظر گرفته است؛ بدین ترتیب كه علاوه بر كارهای تولیدی و معدنی برای كارهای خدماتی مانند بیمارستان ها، هتل ها و مراكز اقامتی و گردشگری نیز معافیت ها و مزایای خاصی را قائل شده است. براین اساس واحدهایی كه آغاز به بهره برداری آنها بعد از سال ۹۵ است؛ گاهی ممكنست باتوجه به مفاد این ماده و شرایط استقراری (شهرك های صنعتی) بتوانند تا ۱۳ سال نیز از تعطیلی مالیاتی بهره مند شده و بعد از آن هم با رعایت شرایطی تا مستهلك نمودن سرمایه واحد خود، از محاسبه مالیات با نرخ صفر استفاده كنند. مشمولیت ۱۰۰ درصدی درآمد صادرات خدمات و كالاهای غیرنفتی و محصولات كشاورزی در مالیات با نرخ صفر گفتنی است كه معادل ۱۰۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهای غیرنفتی و محصولات بخش كشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و علاوه بر این، درآمد حاصل از كالاهای مختلف كه به صورت ترانزیت به ایران وارد می شوند و بدون تغییر صادر می شوند، مشمول مالیت با نرخ صفر هستند. همچنین، مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها كه به سبب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشكیل و ۱۰۰ درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، بوسیله نرخ صفر محاسبه می شود. 223227


منبع:

1398/11/08
21:07:30
5.0 / 5
4310
تگهای خبر: اقتصاد , بیمه , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
سیب پال sibPal

سیب پال

اخبار اقتصادی

sibpal.ir - حقوق مالکیتی سایت سیب پال محفوظ است