رشد بیشتر از ۴ ۰۰۰ واحدی شاخص كل در ۲۶ خرداد، جزئیات خرید و فروش سهام ها

رشد بیشتر از ۴ ۰۰۰ واحدی شاخص كل در ۲۶ خرداد، جزئیات خرید و فروش سهام ها به گزارش سیب پال ایلنا نوشت: امروز و در انتها معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران، تعداد ۵ میلیارد و ۱۹۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیشتر از ۱۸ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال در ۳۷۷ هزار دفعه، معامله شد و ارزش بازار رقم معادل ۹۰۱ هزار میلیارد تومان را ثبت نمود.


شاخص كل با ۴۰۵۲ واحد افزایش به رقم ۲۳۸۲۲۰ واحد رسید. شاخص كل هم وزن با ۲۰۵ واحد افزایش روبرو شد و به رقم ۵۸۱۷۷ واحد رسید. شاخص بازار اول با ۲۷۷۸ واحد افزایش به رقم ۱۷۶۱۲۳ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۹۰۲۴ واحد افزایش رقم ۴۷۱۲۱۴ واحد را تجربه نمود. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص كل را صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شركت ارتباطات سیار ایران، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش نفت اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت بندرعباس، توسعه معادن و فلزات، پالایش نفت تهران و مخابرات ایران به نام خود اختصاص دادند. از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانك تجارت، بانك پاسارگاد، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، سایپا، بانك صادرات ایران، بانك ملت، سیمان فارس و خوزستان، مخابرات ایران، پارس خودرو، سرمایه گذاری خوارزمی، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مهركام پارس و سرمایه گذاری صدر تامین به نام خود ثبت كردند. بازگشایی و توقف نماد توقف نمادهای معاملاتی(امید)، (خاهن)، (سمازن)، (افق)، (غمهرا)، (كگلح)، (ومعادنح)
در انتها معاملات امروز نماد معاملاتی شركت های تامین سرمایه امید(امید)، آهنگری تراكتورسازی ایران(خاهن)، سیمان مازندران(سمازن)جهت تشكیل جلسه هیئت مدیره به منظور تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه، فروشگاه های زنجیره ای افق كوروش(افق)، گروه تولیدی مهرام(غمهرا) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، حق تقدم شركت های معدنی و صنعتی گل گهر(كگلح)، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادنح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد. توقف نمادهای (بفجر۱)، (مبین۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
نماد معاملاتی شركت های پتروشیمی فجر (بفجر۱)، پتروشیمی مبین (مبین۱) با عنایت به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف شدند. نمادهای مذكور ۶۰ دقیقه دیگر به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد. توقف نماد (غشاذر۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
نماد معاملاتی شركت پگاه آذربایجان غربی (غشاذر۱) با عنایت به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذكور روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. وقفه معاملاتی نمادهای (وصنا۱)، (لابسا۱)، (خلنت۱)، (فنورد۱) به دلیل تغییرات بیشتر از ۲۰ درصدی قیمت
نماد معاملاتی شركت های گروه صنایع بهشهرایران (وصنا۱)، آبسال (لابسا۱)، لنت ترمزایران (خلنت۱)، نوردوقطعات فولادی (فنورد۱) با عنایت به تغییرات بیشتر از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرند و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهند یافت. توقف نمادهای (سشمال۱)، (خوساز۱)، (غگرجی۱)، (كفپارس۱)، (وتوصا۱)، به دلیل تغییرات بیشتر از ۵۰ درصدی قیمت
نماد معاملاتی شركت های سیمان شمال (سشمال۱)، محورسازان ایران خودرو (خوساز۱)، بیسكویت گرجی (غگرجی۱)، فرآورده های نسوز پارس (كفپارس۱)، گروه س توسعه صنعتی ایران (وتوصا۱)، با عنایت به تغییرات بیشتر از ۵۰ درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری كنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شدند تعلیق نماد معاملاتی (وساپا۱)
طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای كدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شركت سرمایه گذاری سایپا (وساپا۱) حداكثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ تعلیق شد. وقفه معاملاتی نماد (سبهانح۱)
نماد معاملاتی حق تقدم سهام شركت سیمان بهبهان (سبهانح۱) با عنایت به وقفه معاملاتی نماد اصلی، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. وقفه معاملاتی نماد (سبهان۱)، (غپاك۱)، (همراه۱)، (تكشا۱)، (غگرجی۱)، كفپارس۱)، (خوساز۱) به دلیل تغییرات بیشتر از ۲۰ درصدی قیمت
نماد معاملاتی شركت های سیمان بهبهان (سبهان۱)، لبنیات پاك (غپاك۱)، شركت ارتباطات سیار ایران (همراه۱)، گسترش صنایع وخدمات كشاورزی (تكشا۱)، بیسكویت گرجی (غگرجی۱)، فرآورده های نسوز پارس (كفپارس۱)، محورسازان ایران خودرو (خوساز۱) با عنایت به تغییرات بیشتر از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرند و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهند یافت. توقف نماد (غشاذر۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
نماد معاملاتی شركت پگاه آذربایجان غربی (غشاذر۱) با عنایت به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذكور روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. بازگشایی نمادهای معاملاتی(ورنا)، (خكمك)، (غدام)
نماد معاملاتی شركت های سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(ورنا)، كارخانجات كمك فنر ایندامین سایپا(خكمك)، خوراك دام پارس(غدام) باتوجه به تغییرات بیشتر از ۵۰ درصدی قیمت سهام واطلاعیه انتشار یافته در سایت كدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند، همینطور ادامه معاملات در نمادهای مذكور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت كشف شده در حراج امكان پذیر است. بازگشایی نمادهای معاملاتی(ختراك)، (خموتور)، (سخوز، (كمنگنز)، (داسوه)
نماد معاملاتی شركت های ریخته گری تراكتورسازی ایران(ختراك)، موتورسازان تراكتورسازی ایران(خموتور)، سیمان خوزستان(سخوز)، معادن منگنز ایران(كمنگنز)، داروسازی اسوه(داسوه)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مكانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. بازگشایی نمادهای معاملاتی(ورنا)، (خكمك)، (غدام)
نماد معاملاتی شركت های سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(ورنا)، كارخانجات كمك فنر ایندامین سایپا(خكمك)، خوراك دام پارس(غدام) باتوجه به تغییرات بیشتر از ۵۰ درصدی قیمت سهام واطلاعیه انتشار یافته در سایت كدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند، همینطور ادامه معاملات در نمادهای مذكور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت كشف شده در حراج امكان پذیر است.
بازگشایی نمادهای معاملاتی (غشصفا)، (غشان)، (غالبر)، (شفن)
نمادهای معاملاتی شركت های شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا)، شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان)، لبنیات كالبر(غالبر)، پتروشیمی فن آوران(شفن) با عنایت به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مكانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. بازگشایی نمادهای معاملاتی (خساپا)، (مبین)
نماد معاملاتی شركت های ایرانی تولید اتومبیل سایپا(خساپا)، پتروشیمی مبین(مبین) با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مكانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند، همینطور ادامه معاملات در نمادهای مذكور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت كشف شده در حراج امكان پذیر است. قرارداد های آتی سبد سهام
در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد ۲۳ قرارداد به ارزش بیشتر از ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. ابزار بدهی
در بازار بدهی كه اوراق مشاركت، گواهی سپرده و صكوك معامله می شود، تعداد ۲۱ هزار برگه اوراق مشاركت به ارزش كل بیشتر از ۲۰ میلیارد ریال معامله شد. صندوق های قابل معامله (ETF)
در بازار صندوق های قابل معامله كه صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، ۷۹ میلیون و ۱۸۳ هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش كل بیشتر از ۸۱۰ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. بازار مشتقه
در بازار اوراق مشتقه تعداد ۴۱۷۷۸ قرارداد به ارزش بیشتر از ۹ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. اوراق تبعی
در بازار اوراق تبعی تعداد ۱۷۶۶۲ هزار ورقه از اوراق اختیار فروش تبعی شركت باما به ارزش بیشتر از تعداد ۱۷۶۶۲ هزار ریال مورد معامله قرار گرفت. ۲۲۶۲۳۱

1398/03/29
14:53:14
5.0 / 5
4037
تگهای خبر: ابزار , ارز , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
سیب پال sibPal

سیب پال

اخبار اقتصادی

sibpal.ir - حقوق مالکیتی سایت سیب پال محفوظ است